Αποτελέσματα αναζήτησης

Δικαιολογητικά για την σύνταξη συμβολαίου

 1. Τίτλοι κτήσεως του μεταβιβάζοντα σε απλές φωτοτυπίες και πιστοποιητικά μεταγραφής ή καταχώρησης
 2. Φωτοτυπίες ταυτοτήτων των συμβαλλομένων, φωτοτυπία δημοσίου εγγράφου με το ΑΦΜ και τη Δ.Ο.Υ. εισοδήματος των συμβαλλομένων
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα για νομικά πρόσωπα και απόφαση οργάνων
 4. Οικοδομική άδεια (θεωρημένο αντίγραφο αυτής από την Πολεοδομία αν εκδόθηκε μετά τις 14-3-1983)
 5. Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου του ακινήτου, με δήλωση του Ν. 651/1977 και Ν. 1337/1983 (όταν πρόκειται για ακίνητο εντός σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού για το οποίο έχει καταρτισθεί πράξη σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια) / το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την πράξη εφαρμογής (αν στην περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής) / σε κάθε άλλη περίπτωση τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο κατά ΕΓΣΑ ’87 και αποδεικτικό υποβολής του αν συντάχθηκε μετά τις 15-7-2018
 6. Κάτοψη από το φάκελο της οικοδομικής άδειας, θεωρημένη από την Πολεοδομία αν δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες / κάτοψη που θα εκδώσει ο μηχανικός και θα δηλώνει ότι είναι ταυτόσημη με αυτήν που έχει κατατεθεί στο σύστημα του ΤΕΕ αν υπάρχουν αυθαιρεσίες προς τακτοποίηση, με αναγραφή του Μοναδικού Αριθμού Ακινήτου του συστήματος και του αριθμού της δήλωσης υπαγωγής
 7. Βεβαίωση του Ν. 4495/2017 περί αυθαιρεσιών και δήλωση οριστικής υπαγωγής στο νόμο, με αναγραφή του Μοναδικού Αριθμού Ακινήτου του συστήματος
 8. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης σε δυο αντίγραφα, αν η μεταβίβαση είναι αγοραπωλησία
 9. Ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ από το οποίο προκύπτει ότι ο μεταβιβάζων συμπεριέλαβε τo ανωτέρω ακίνητo στις δηλώσεις ΕΝΦΙΑ για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη. Αν ο μεταβιβάζων δεν είχε στην κυριότητά του το ακίνητο ολόκληρη την τελευταία πενταετία οφείλει να προσκομίσει θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. του υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει το χρόνο και τρόπο απόκτησης του ακινήτου και ότι δεν υποχρεούνταν να το δηλώνει στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας των αντιστοίχων ετών.
 10. Αποδεικτικό Φορολογικής ενημερότητας (αν ο μεταβιβάζων δεν οφείλει, εκδίδεται από το Συμβολαιογράφο)
 11. Ασφαλιστική ενημερότητα σε περίπτωση που ο μεταβιβάζων είναι πρόσωπο που ασκεί εμπορική επιχείρηση ή μέλος σε εταιρεία, ή εκδόθηκε οικοδομική άδεια στο όνομά του ή είναι υποκείμενο καταβολής (προσωπικών) ασφαλιστικών εισφορών (εκδίδεται ηλεκτρονικά από το Συμβολαιογράφο από την ιστοσελίδα του τ. ΙΚΑ για τις δυο πρώτες περιπτώσεις, και ηλεκτρονικά από το μεταβιβάζοντα από την ιστοσελίδα του eΕΦΚΑ για την τρίτη περίπτωση)
 12. Βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας από το Δήμο που βρίσκεται το ακίνητο
 13. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, αν το ακίνητο βρίσκεται σε κτηματογραφημένη περιοχή) ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου (μετά την α’ ανάρτηση) / πιστοποιητικό υποβολής δήλωσης από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, αν το ακίνητο βρίσκεται σε υπό κτηματογράφηση περιοχή
 14. Κατά την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου ή δωρεάς ή κληρονομιάς ή γονικής παροχής: υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων ότι είναι αυτοί οι ίδιοι που υπογράφουν τη δήλωση φόρου
 15. Πιστοποιητικό από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι δηλώθηκε η κληρονομιά / δωρεά / γονική παροχή και ότι δεν οφείλεται φόρος κληρονομιάς / δωρεάς / γονικής παροχής από τον μεταβιβάζοντα, αν ο τίτλος κτήσης του είναι δωρεά / γονική παροχή που έγινε μετά την 1-1-2004 ή ο θάνατος συνέβη μετά την 1-1-2004, αλλιώς για τη μεν κληρονομιά: ληξιαρχική πράξη θανάτου από την οποία προκύπτει ότι ο δικαιοπάροχος του μεταβιβάζοντος απεβίωσε πριν από την 31.12.2003 και υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντος ότι δε συντρέχει περίπτωση μετάθεσης του χρόνου γένεσης φορολογικής υποχρέωσης, για τη δε δωρεά / γονική παροχή / προίκα: επικυρωμένο αντίγραφο του προ της 31-12-2003 αντίστοιχου συμβολαίου (δωρητήριο / γονική παροχή / προικοσύμφωνο) και υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντος ότι δε συντρέχει περίπτωση μετάθεσης του χρόνου γένεσης φορολογικής υποχρέωσης.
 16. Εάν με τον τίτλο κτήσεως ο μεταβιβάζων απέκτησε μόνον την ψιλή κυριότητα του ακινήτου και την πλήρη κυριότητα την απέκτησε μετά το θάνατο του επικαρπωτή προσαρτάται και η ληξιαρχική πράξη θανάτου του επικαρπωτή.

Ανάλογα με την περίπτωση κάθε μεταβίβασης, ενδέχεται να χρειάζονται επιπλέον ή διαφορετικά δικαιολογητικά, για αυτό συνίσταται η εκ των προτέρων επικοινωνία σας μαζί μας για τα βήματα συλλογής των δικαιολογητικών ειδικά για τη μεταβίβασή
σας.

Γράφει ο Δημήτριος Λιόλης, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-286251

Compare Listings